top of page

Privacy Policy

 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van toepassing. 


Uiteraard gaan de fysiotherapeuten zorgvuldig met de gegevens om. Maar het is belangrijk dat u weet wat wij met uw gegevens doen en wie dit wel en niet kan inzien. Dit alles is vastgelegd in een reglement: de Privacy Policy.
Behalve uw fysiotherapeut, heeft een beperkt aantal andere personen binnen de praktijk toegang tot de gegevens die zijn vastgelegd. Dit zijn o.a. andere fysiotherapeuten binnen de praktijk, waarnemers, stagiaires en administratieve medewerkers. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.


Delen met anderen
Uw gegevens worden vastgelegd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Onze EPD’s zijn ondergebracht binnen het softwaresysteem van Abakus (Winbase Software en Adviezen B.V.). Met hen is een bewerkersovereenkomst gesloten.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken alleen de gegevens die te maken hebben met de fysiotherapeutische zorg. Naast gezondheidsgegevens, zijn dit o.a. uw naam, BSN, adres, telefoon, e-mail, zorgverzekering en huisarts. Wij zijn wettelijk verplicht uw BSN te controleren.
Voor patiënten jonger dan 16 jaar dienen de ouders of wettelijk vertegenwoordiger tevens toestemming verlenen.

Wat we met deze gegevens doen
Uw gegevens zijn van belang voor de fysiotherapeutische zorg. Met deze gegevens worden o.a. een werkdiagnose gesteld, een prognose bepaald, een behandelplan gemaakt en de verbeteringen bijgehouden.
Om onze kwaliteit van zorg te verbeteren wordt behandeldata gedeeld met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) via Mediquest. Hierin kunnen behandelresultaten vergeleken worden op praktijk- en landelijke niveau. Met Mediquest is een bewerkersovereenkomst gesloten. Er worden alleen gegevens verwerkt die niet naar u herleidbaar zijn.
Bij eventuele audits kunnen uw gegevens worden ingezien t.b.v. het fysiotherapeutische handelen en dossiervoering te controleren; dit gebeurt altijd anoniem.
Met als doel fysiotherapie verder te ontwikkelen, worden deze data eveneens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Er worden alleen gegevens verwerkt die niet naar u herleidbaar zijn.
Als u bezwaar heeft dat uw gegevens (anoniem) worden gebruikt voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden dan kunt u dat kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.
Gegevens worden in alle andere gevallen alleen aan derden verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden 15 jaar bewaard.


In kaart brengen websitebezoek
De website www.vanstreunfysiotherapie.nl maakt geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Omdat het tenslotte uw patiëntendossier is, kunt u ten alle tijden uw gegevens inzien. Wanneer u de gegevens wilt inzien, geef dat vooraf aan zodat de fysiotherapeut hier tijd voor vrijmaakt. Neemt u tevens een geldig legitimatiebewijs mee, ter controle van uw gegevens in het kader van de privacy. Wanneer u dat wenst, passen wij eventuele onjuiste gegevens aan.


Beveiliging
Van Streun Fysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft de nodige maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. O.a. de volgende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen:
- de PC’s zijn beveiligd met virussoftware en firewall
- de website is beveiligd middels SSL (zichtbaar door “https:” in de adresbalk)
- de patiëntdossiers hebben een wachtwoordbeveiliging

 

Heeft u een tekortkoming geconstateerd, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt ons bereiken op 0180-323243 of jvanstreun@vanstreunfysiotherapie.nl.

 

Klachtenregeling
Wanneer u van mening bent dat de praktijk niet juist met uw gegevens om is gegaan, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Deze klachtenregeling kunt u op verzoek krijgen in de praktijk.


Deze Privacy Policy kan veranderd worden naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving of aangescherpt intern beleid. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle nevenvestigingen en handelsnamen van “Fysiotherapie, manuele therapie en acupunctuur Van Streun”.

Versie 25-5-2018

bottom of page